НАШАТА РЕАЛИЗАЦИЯ
 
    Половината от Випуск '84 са водещи специалисти в областта на транспорта: “Български държавни железници” ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура”, Столична компания “Градски транспорт”, Метрополитен – София, частни транспортни фирми. Там те прилагат с професионална вещина наученото през годините в Университета по транспорт “Тодор Каблешков”.
    Голям процент се реализират успешно в структурите на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Пътна полиция – КАТ и др.
    Промишленият сектор също е сериозно поле за изява на мнозина от юбилейния випуск. Това е ярко доказателство за поливалентността на обучаваните в транспортния университет специалисти и за широките възможности за тяхната професионална реализация.
 

Copyright © 2004-2009 by Dimitar Dimitrov, Nikolay Dimitrov.